Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro e-shop HEDA.CZ 

Provozovatel obchodu:
HEDA export-import, spol. s r.o.
Purkyňova 99
61200 Brno
Česká republika

IČ: 60747528
DIČ: CZ60747528

A.       ÚVOD
B.       OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ
C.       PLATEBNÍ PODMÍNKY
D.       REKLAMACE
E.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ VĚCI, ZÁRUKA ZA JAKOST
F.       PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOVY
G.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
H.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. ÚVOD
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod HEDA.cz, provozovatel HEDA export-import, spol. s r.o. (společnost s ručením omezeným), s místem podnikání Purkyňova 99, 61200 Brno, identifikační číslo 60747528 a určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (HEDA.cz) a kupujícího (dále také zákazník). 
Informace o provozovateli internetového obchodu HEDA.cz jsou uvedeny v záložce O NÁS. 

B. OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek. 
2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. 
3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, čímž dojde k platnému uzavření kupní smlouvy. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.
4. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží je zákazník informován přepravcem, kterého si v objednávce zvolil. 
5. Kupující je povinen při registraci (objednávce) uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti. 
6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu heda.brno@gmail.com napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
7. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.
8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určeném kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která touto nečinností kupujícího prodávajícímu vznikla.
9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s touto transakcí v plné výši.. 
10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jiném poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu anebo zadáním pinu k vyzvednutí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
12. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 


C. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Purkyňova 99, 61200 Brno 
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.ú.248021307/0600 (MONETA)
2. V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. 
3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.


D. REKLAMACE
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku). 30denní reklamační lhůtu je možné po vzájemné dohodě obou stran prodloužit.
2. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad – faktura, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závisle na výrobci a druhu zboží). 
3. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. 
4. Kupující je po odevzdání zboží prodávajícím (osobně, popřípadě smluvním přepravcem) povinen zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil daňový doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
5. Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího osobně, nebo písemnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku z odpovědnosti za vady a zasláním vadného zboží. 

E. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ VĚCI, ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady (nejedná se tedy o vady vzniklé později). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
2. Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (je zde nepoměr mezi hodnotou vady a hodnotou zboží, nebo lze věc jednoduše opravit). Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy. 
3. Nepodstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 
6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. užíváním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci). 
8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 
9. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že existovala již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak. Po této době prokazuje existenci vad kupující. 
10. Prodávající poskytuje na zboží záruku (na vady vzniklé po převzetí zboží) o délce 24 měsíců od převzetí zboží (ať už osobního či od smluvního přepravce). 
11. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
a) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s povahou věci či uživatelskou příručkou, pokud je přiložena, 
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, 
c) zboží bylo poškozeno živly, 
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. 
e) vadu způsobil kupující sám. 
12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. 
13. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
14. Odstoupení od kupní smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. 


F. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Je-li kupující spotřebitelem (nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti), má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být v této lhůtě prodávajícímu prokazatelně doručeno a to buď písemně na adresu HEDA export-import, spol. s r.o., 61200 Brno nebo na adresu jeho elektronické pošty heda@heda.cz. Zákonná 14denní lhůta k odstoupení od smlouvy může být prodávajícím jednostranně prodloužena. 
2. Pokud se kupující rozhodne využít práva na odstoupení od smlouvy, musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, bez zbytečného odkladu po výše uvedeném odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy poslat zpět na adresu provozovny prodávajícího. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu. 
3. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plném rozsahu kupující. 
4. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Kupující je povinen před odesláním zboží kontaktovat pracovníky HEDA.cz na adrese heda.brno@gmail.cz. 
5. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. 
6. V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku nárok na náhradu škody tomu odpovídající, která může dosáhnout až plné ceny zboží. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

G. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob apod.…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení. 
2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a pod…), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován.
5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla. 
6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět. 
7. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 
8. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
9. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které případně vyplnil při registraci. 
10. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do doby, než dojde k odeslání objednaného zboží prodávajícím nebo po této době odstoupit od kupní smlouvy v souladu s článkem D. Právo na odstoupení od smlouvy. 
11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží po předchozím uhrazení kupní ceny prodávajícímu. 

H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Provozovatel internetového obchodu HEDA.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje fyzických osob budou využity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výhradně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb fyzických osob učiněných bankovním převodem.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro výše uvedený účel v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.